Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των παρακάτω νομοθετημάτων:

 • ΦΕΚ Β 646/19.02.2021 – Περιέχει τις προϋποθέσεις για την παράταση κατά ένα (1) μήνα της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων που είναι απαιτητές μέχρι τις 19.02.2021, καθώς και της προθεσμίας όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες που προβλέπονται στην συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 6789/309/19.02.2021 «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19»

 • ΦΕΚ Β 647/19.02.2021 – Περιέχει τροποποιήσεις που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέων προκαταβολών

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 173/19.02.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), όπως ισχύει.»

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 174/19.02.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.

 • ΦΕΚ Β 649/20.02.2021 – Περιέχει επίσης τροποποιήσεις που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέων προκαταβολών

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 171/20.02.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), όπως ισχύει.

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 172/20.02.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), όπως ισχύει.»

  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 175/20.002.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236), όπως ισχύει.»

Previous Article Εμπαιγμός η μη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των τουριστικών γραφείων
Next Article Άρθρα του νέου νόμου 4778/2021 (ΦΕΚ Α 26 19.02.2021) που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES