ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, για τα μέλη των Ενώσεων της FedHATTA,
στο <Fedhatta-
National Bank Pack 2021>!

Το ειδικά παρεχόμενο προϊόν – συνεργασία της Ομοσπονδίας και της Εθνικής Τράπεζας, για τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχει ενταχθεί από την Εθνική Τράπεζα, ως προϊόν και υπηρεσίες ,πανελλαδικά στα συστήματά της.

Σας καλούμε να ενημερωθείτε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία, για τις επιχειρήσεις σας. Η ισχύς του προγράμματος είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Συγκεκριμένα:
για το <FedHATTA – National Bank Pack> προστέθηκαν υπηρεσίες χρηματοδότησης προς τους ενδιαφερόμενους, για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των δικαιούχων που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καλύπτονται μέσω του FedHATTA National Bank Pack με τους εξής τρόπους:

  • ΝΕΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ για τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις!
  • Χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής, με ή χωρίς τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων  (εφόσον γίνει χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό του Προγράμματος, όσον αφορά τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων και τις λοιπές προϋποθέσεις).
  • Χρηματοδότηση με βραχυπρόθεσμο δανεισμό έναντι της Δημόσιας Επιχορήγησης  (με εκχώρηση αυτής, πλην τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής).
  • Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών λήψης προκαταβολής της Δημόσιας Επιχορήγησης  (έως το 40% της εγκεκριμένης Δημόσιας Επιχορήγησης).

Τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών και χορήγησης δανείων εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.
Για την ένταξή σας στο <FEDHATTA-NATIONAL BANK PACK>, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ένταξης και συνεργασίας και προωθήστε την στο info@fedhatta.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Previous Article Μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 για το χρονικό διάστημα από 01.05 έως 16.05.2022
Next Article Ε.Τ.Γ.Μ-Θ

RELATED ARTICLES