ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπογράφει την 17η Φεβρουαρίου 2017 από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με το Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα των τουριστικών Λεωφορείων Δημ. Χρήσης. 

Η νεα ΥΑ ορίζει ότι:

  • Κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης (Τ.Λ.Δ.Χ.) οφείλει να φέρει έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα – ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα), επικολλημένο σε σταθερό σημείο, εντός του οχήματος και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
  • Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη.
  • Μετά τη λήξη ισχύος του, ο ιδιοκτήτης οφείλει να εφοδιάσει εκ νέου κάθε όχημα του με έγκυρο ΗΑΣ.
  • Το Η.Α.Σ. αντικαθίσταται εφόσον μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα.
  • Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης έγκυρου ΗΑΣ.
  • Φορείς Χορηγήσεις δύνανται να οριστούν όλα τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα που εκ του καταστατικού τους εκπροσωπούν ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή / και των Τ.Λ.Δ.Χ., καθώς και τα συνδικαλιστικά όργανα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ.)
  • Οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.Δ.Χ., οι οποίοι δεν έχουν εφοδιάσει τα οχήματά τους με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ηλεκτρονική ετικέτα) οφείλουν να τα εφοδιάσουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή έως την 16η Ιουνίου 2017

 

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

Previous Article Πρωτοβουλία Τουριστικών Συνεργιών στην Ανατολική Μεσόγειο
Next Article Ικανοποιητική η κίνηση τις Απόκριες – οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

RELATED ARTICLES