ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Το Φορολογικό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίστηκε στις 29.07.2020 [αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ], περιέχει διατάξεις που ενδιαφέρουν και αφορούν άμεσα τα τουριστικά γραφεία:

Συγκεκριμένα:
– Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» [άρθρο 103]

Η συγκεκριμένη αναστολή παρατείνεται εκ νέου από 01.07.2020 μέχρι και τις 31.10.2020.

– Μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και τουριστικών γραφείων [άρθρο 111]

 Όπως σας ενημερώσαμε ήδη, προβλέφθηκε η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις ΚΤΕΛ Α.Ε, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των θέσεων επιβατών που διαθέτουν τα μέσα μεταφοράς αυτών, προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19.
Η έκτακτη επιδότηση, η οποία λαμβάνει τη μορφή χρηματικού ποσού, χορηγείται τουλάχιστον για το διάστημα από την έκδοση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 37992 κοινής υπουργικής απόφασης (εκδόθηκε στις 17/6/2020 με ισχύ από 31/5), ως αποζημίωση για τον αριθμό των θέσεων που εκ του νόμου παραμένουν ή παρέμειναν κενές, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το ύψος του ποσού, η μέγιστη διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της ως άνω έκτακτης επιδότησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

– Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών [άρθρο 122]

Aφορά το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και προβλέπει την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεν απασχολούνται.

– Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών [άρθρο 123] Το άρθρο αφορά την καταβολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

– Παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2020 [άρθρο 124]

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί μέχρι και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι μετά τις 30.09.2020.
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή σύμφωνα με τα παραπάνω είναι δικαιούχοι της σχετικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή, μέχρι και τις 30.09.2020.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας, η οποία αν συμβεί είναι άκυρη, ενώ οι ίδιες επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ρυθμιστούν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Επιπλέον, αναμένεται άμεσα η επέκταση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», με την συμμετοχή και των τουριστικών γραφείων, που δεν συμμετείχαν προηγουμένως σε αυτό.

Previous Article Η υπόσχεση έγινε πράξη !
Next Article Υπουργείο Τουρισμού Διατακτικές Εσωτερικού Τουρισμού για την επιβράβευση των εργαζομένων

RELATED ARTICLES