ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 1. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 207 Α 27.10.2020 (Ν. 4738/2020  «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»)
  Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω (από σελίδα 88 και μετά):

  Άρθρο 283
  Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

  Άρθρο 284
  Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

  Άρθρο 285
  Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»

  Άρθρο 289
  Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

  Άρθρο 290
  Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

  Άρθρο 291
  Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

  Άρθρο 292
  Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις

  Άρθρο 295
  Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

  Άρθρο 297
  Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

  Άρθρο 298
  Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

 2. Δημοσιεύτηκε επίσης το ΦΕΚ Β 4752 στο οποίο περιλαμβάνεται η ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/ 10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)».

  Σας εφιστούμε την προσοχή στην αλλαγή που επήλθε στις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Previous Article FedHATTA - HATTA - Greece & Cyprus  Chapter of ASTA. Δυναμική συνέχεια
Next Article ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ITTAA – FedHATTA

RELATED ARTICLES