ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Την 1η Ιουλίου 2018 τίθεται σε ισχύ η Οδηγία 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 7/2018.

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος θα έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών που θα συναφθούν μετά την 1η Ιουλίου 2018.

Η Ομοσπονδία μας, για τη διευκόλυνση των τουριστικών γραφείων μελών των Ενώσεων-μελών της, προετοίμασε με τρόπο όσο το δυνατόν πιο άμεσο και κατανοητό, τις διαφορές μεταξύ της σήμερα ισχύουσας και της νέας νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια που μπορείτε να δείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι θα διοργανωθούν και κάποιες συναντήσεις για το θέμα, προκειμένου να συζητηθούν ερωτήματα και απορίες, ενώ προετοιμάζονται από την πλευρά μας και υποδείγματα συμβάσεων και γενικών όρων, όπως είχε γίνει και υπό την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία πολύ σύντομα θα τεθούν στη διάθεση των Ενώσεων-μελών της FedHATTA, και από αυτές στα τουριστικά γραφεία μέλη τους.

Προς το παρόν, ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ, τα οποία τονίζει και το Υπουργείο Τουρισμού σε σχετικό έγγραφό του:

  1. Από 01.07.2018 τα τουριστικά γραφεία πρέπει να αναγράφουν στις συμβάσεις και στους γενικούς όρους συμμετοχής ταξιδιώτη σε οργανωμένο ταξίδι ότι αυτά συμφωνούν με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018.
  2. Από τον συνδυασμό της παρ. 6 του άρθρου 16 και της παρ. 8 του άρθρου 23 του Π.Δ. 7/2018 προκύπτει ότι, στο εξής, για την έκδοση ή την ανανέωση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία συμβατικών και διαδικτυακών τουριστικών γραφείων, οι Π.Υ.Τ. πρέπει να ζητούν υποχρεωτικά την προσκόμιση, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης) με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Επιπρόσθετα, τα ήδη αδειοδοτημένα συμβατικά και διαδικτυακά γραφεία που διοργανώνουν/πωλούν οργανωμένα ταξίδια πρέπει να γνωστοποιήσουν αμελλητί τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους στην οικεία Π.Υ.Τ.. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα τηρούνται στον φάκελο του κάθε αδειοδοτημένου τουριστικού γραφείου και θα πρέπει να ανανεώνονται στη λήξη τους. Για κάθε μεταβολή σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. σύναψη σύμβασης με νέα ασφαλιστική εταιρεία) θα πρέπει να ενημερώνεται η οικεία Π.Υ.Τ. που τηρεί τον φάκελο, ώστε στη συνέχεια να ενημερώνεται και το κεντρικό μητρώο. Με νεότερο έγγραφό του, το Υπουργείο θα ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης των σχετικών στοιχείων στο ΜΗ.Τ.Ε.

Previous Article FedHATTA – North Events Τριετές πρόγραμμα στρατηγικής προβολής στις Η.Π.Α
Next Article GDPR - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-2ος Κύκλος

RELATED ARTICLES