Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2875 η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 45456/01.07.2021, η οποία τροποποιεί την υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13.06.2020 Κ.Υ.Α. για τον «Καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).

Η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α ορίζει ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 30.09.2021 και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Στην Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Διευκρινίζεται ότι οι εργοδότες – επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για τους μήνες Ιούλιο 2021 έως και Σεπτέμβριο 2021 μπορούν να εντάξουν στον Μηχανισμό «“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας επαναπρόσληψης εντός του 2021».

Επίσης, προβλέπεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδοόσον αφορά τόσο επιχειρήσεις – εργοδότες τουριστικών λεωφορείων για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρόσληψης, όσο και για τα τουριστικά γραφεία, που εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου 2021, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 30.9.2021.

Previous Article ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
Next Article Νέες ΚΥΑ για μέτρα COVID-19 και άλλα

RELATED ARTICLES