ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Εθνικό Τυπογραφείο προέβη σε διόρθωση σφάλματος (επανεκτύπωση) του ΦΕΚ 1398 τεύχος Β/08.04.2021, το οποίο αφορά την επιδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία και τρένα, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί σε αυτό αρχικά, κατά την εκτύπωσή του, ο Πίνακας «Στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα συνιστά ενιαία επιχείρηση».

Ως εκ τούτου:

  • Όσοι κατέθεσαν ήδη στις ΠΥΤ υπογεγραμμένες αιτήσεις με βάση το Παράρτημα του αρχικώς εκδοθέντος ΦΕΚ, θα πρέπει να επανυποβάλουν (μόνο) τις αιτήσεις με βάση το Παράρτημα του επανεκτυπωμένου ΦΕΚ.
  • Σε περίπτωση που κάποιοι κατέθεσαν αιτήσεις με υπογεγραμμένο το αρχείο excel που είχε αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, αυτοί δεν απαιτείται να επανυποβάλουν την αίτηση.
Previous Article 100% Tourism Destinations
Next Article Λύσανδρος Τσιλίδης: Τα τουριστικά γραφεία έτοιμα για την “επόμενη ημέρα” του ελληνικού τουρισμού

RELATED ARTICLES