ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο  νόμος 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021), με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

Α. Τέλη Κυκλοφορίας Τουριστικών Λεωφορείων για το 2022

Ήδη, με το Newsletter μας της 16.12.2021, σας ενημερώσαμε για την παράταση της μείωσης των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία και κατά το 2022,

Στο Άρθρο 53 του Ν. 4876/2021, προβλέπεται πως «Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία θέσεις τέλη κυκλοφορίας
Τουριστικά καθήμενων (σε ευρώ)
Α’ έως 40 215
Β’ 41 και άνω 300

Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Β. Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων ασφαλισμένων του τέως ΤΑΝΠΥ

Λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας με το ασφαλιστικό του Ταμείο ελπίζουμε να δοθεί με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 95 – Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ (Παρ. 4), στον ίδιο Νόμο.
Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει τη σύσταση Τμήματος Ασφάλισης – Εσόδων ασφαλισμένων τέως ΤΑΝΠΥ, στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής του e-ΕΦΚΑ  με τις εξής αρμοδιότητες:
α) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης. β) Επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων, προσδιορισμός και βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογισμός των πρόσθετων τελών, παρακολούθηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. γ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. δ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές. ε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017. στ) Παραλαβή, χειρισμός και αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου για θέματα του Τμήματος

Ειδικά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε σε αναμονή περισσότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία του τμήματος για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο.

Previous Article Νέος νόμος του Υπουργείου Τουρισμού
Next Article Η προφητεία για τα ακυρωτικά που ψάχνουν το μουντζούρη και Το τέρας της ματαιότητας

RELATED ARTICLES