ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο πρόσφατος  Ν. 4808/2021 «για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» -….., άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Άρθρο 55: Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας

Άρθρο 56: Ανάπαυση εργαζομένων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/1999

Άρθρο 57: Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990

Άρθρο 58: Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας – Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3, 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000

Άρθρο 59: Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990

Άρθρο 60: Αργία

Άρθρο 61: Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής

«Η δικαιούμενη , κατ΄έτος άδεια, πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους»

Άρθρο 62: Άδεια άνευ αποδοχών

Άρθρο 64: Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

Άρθρο 65: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας

Άρθρο 66: Προστασία από τις απολύσεις

Άρθρο 67: Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010

Άρθρο 74: Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Άρθρο 78: Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ –

Τροποποίηση των περ. α’ και β’του άρθρου 80 του ν. 4144/2013

“Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων ………. υποχρεούται να καταχωρεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.”

Σημειώνεται ότι η FedHATTA είχε τονίσει στο Υπουργείο την ανάγκη διόρθωσης της εν λόγω διάταξης η οποία αρχικά δεν περιλάμβανε τα τουριστικά λεωφορεία στο Σχέδιο Νόμου.

Μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω covid- 19

Άρθρο 129: Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

Σημειώνεται ότι τα άρθρα για την στήριξη λόγω covid-19  εντάχθηκαν το Σχέδιο Νόμου με Τροπολογία στις 11/06. Η FedHATTA αντέδρασε άμεσα και πέτυχε στο άρθρο 129 , παρ.1  να αλλάξει η αρχική διατύπωση :   Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης … σε κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΟΕΜ), ως οδηγοί Τουριστικών λεωφορείων…” με το ορθότερο « ….σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων…».

Αντίστοιχη αλλαγή έγινε και στην παρ.5  του ίδιου άρθρου που αφορά το ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχική διατύπωση της εν λόγω παραγράφου προβλεπόταν πλήρης κάλυψη εργοδοτικών εισφορών μόνο για τους εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και της FedHATTA προβλέφθηκε η δυνατότητα με ΚΥΑ να ορίζονται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων και επιχειρήσεων  του τουριστικού τομέα, στις οποίες θα εφαρμόζεται η παραπάνω επιδότηση στο πλαίσιο ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από τον μήνα Ιούλιο 2021 έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2021. Αναμένουμε την έκδοση ΚΥΑ.

Στην παρ. 6 θεσμοθετείται η δυνατότητα ένταξης των εποχικά εργαζομένων , χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης στο πρόγραμμα 100.000 θέσεων του Υπ. Εργασίας για 1-6 μήνες με πλήρη ή μερική απασχόληση και με επιδότηση 200€.

Άρθρο 130: Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4726/2020

Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι εποχικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 131: Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021

Παρατείνεται μέχρι 30/09/21. Υπενθυμίζεται ότι επιδιώκουμε την παράταση τουλάχιστον έως 31/12/21, καθώς και τη συνέχιση των αναστολών.

Άρθρο 132: Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4756/2020

Οι άδειες των εργαζομένων που ήταν σε αναστολή το 2020 δύναται να μεταφερθούν μέχρι 31/12/2022. Υπενθυμίζεται ότι η FedHATTA είχε από τα τέλη του 2020 εντοπίσει το πρόβλημα και ζητήσει τη μεταφορά της άδειας του 2020.

Άρθρο 151: Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Previous Article Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 19-28.06.2021
Next Article Διεκδικήσεις FedHATTA για στήριξη του κλάδου

RELATED ARTICLES