ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057, με την οποία εντάσσεται ο τομέας των οδικών μεταφορών στο καθεστώς της απόσπασης εργαζομένων και η οποία θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ, (οι οποίες αφορούν την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών).

Η οδηγία αφορά στους οδηγούς που απασχολούνται από μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε χώρες της ΕΕ και διενεργούν επιβατικές μεταφορές σε άλλα κράτη – μέλη.  Δεν έχει εφαρμογή σε χώρες εκτός ΕΕ, στις χώρες του ΕΟΧ ή την Ελβετία.

Στις αλλαγές που εισήγαγε η οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 περιλαμβάνονται:

  • εξαίρεση από τους κανόνες γενικής απόσπασης που ισχύουν για τις ενδομεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές, με εξαίρεση τη διαμετακόμιση, καθώς και τις «διμερείς μεταφορές» εμπορευμάτων και επιβατών)
  • διοικητικοί κανόνες σχετικά με την απόσπαση οδηγών, τον έλεγχο και την επιβολή — οι μεταφορείς πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα IMI για να διαβιβάζουν δηλώσεις απόσπασης καθώς και κάθε απαιτούμενη πληροφορία·
  • κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων·
  • «ευφυή επιβολή», η οποία υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να ενσωματώσουν τον έλεγχο των κανόνων απόσπασης σε μια συνολική στρατηγική ελέγχου·
  • κανόνες που διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση των κανόνων απόσπασης για τους οδηγούς της ΕΕ δεν οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μεταφορέων εκτός ΕΕ που διαθέτουν πρόσβαση στην αγορά οδικών μεταφορών της ΕΕ.

Στο μεγαλύτερο μέρος του, το μεταφορικό έργο που παρέχουν τα τουριστικά γραφεία εξαιρείται από τους κανόνες της γενικής απόσπασης και οι οδηγοί οφείλουν να αποδεικνύουν ότι εξαιρούνται διατηρώντας και επιδεικνύοντας, σε περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχου, τις αποδείξεις σχετικά με την εξαιρούμενη διεθνή μεταφορά (άδεια διενέργειας της γραμμής, βιβλίο φύλλα ελέγχου κλπ).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, που συνοδεύεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις, εξαιρέσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Previous Article FedHATTA: Συνεργασία με το ΙΕΚ Αναβύσσου στην εκπαίδευση
Next Article Υπουργείο Τουρισμού - Πρακτική Άσκηση Θέρους 2022

RELATED ARTICLES