ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση, χθες 15.09.2020, του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177), ο οποίος περιέχει αρκετές διατάξεις που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία.
Θα βρείτε τον νόμο ΕΔΩ, με υπογραμμισμένα τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημαντικότερα σημεία είναι:

 • Άρθρο 1: Κυρώνει την από 10.08.2020 Π.Ν.Π. και περιέχει διατάξεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2020 και για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Άρθρα 3 και 4: Αφορούν τη μείωση μισθώματος. Το άρθρο 3 προβλέπει την επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης κατά 40% και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, ενώ το άρθρο 4 εισάγει προαιρετική μείωση μισθώματος τουλάχιστον κατά 30%, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο 2020, μετά από συμφωνία του εκμισθωτή και του μισθωτή.
 • Άρθρα 15-25: Αφορούν εργασιακές ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων:Άρθρο 17 – Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.
  Άρθρο 18 – Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
  Άρθρο 19 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο.
  Άρθρο 20 – Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.
  Άρθρο 21 – Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους.
  Παρ 1. Αφορά εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή και  δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  Παρ 3 και 4. Αφορούν τους εποχικά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, καταλύματα και τουρ. Λεωφορεία. Το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους και επιπλέον ορίζεται ότι :
  «Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.»
  Άρθρο 22 – Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
  Άρθρο 23 – Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020 η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), το οποίο έχει ως εξής: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α` 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.»
 • Άρθρο 81: Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα (voucher) αεροπορικών εταιρειών.
 • Άρθρο 82: Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα (voucher) λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών.Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η δυνατότητα παροχής πιστωτικού σημειώματος από τις αεροπορικές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στους πελάτες τους, αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων, για απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων και ακτοπλοϊκών διαδρομών που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω του Covid-19, λήγει στις 31 Αυγούστου 2020, αντί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά από την Π.Ν.Π της 13.04.2020.

  Για τις σχετικές απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων που προκύπτουν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 δεν μπορεί πλέον να χορηγηθεί πιστωτικό σημείωμα (voucher) από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

 • Άρθρο 83: Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
  Με όμοιο τρόπο, και η δυνατότητα των τουριστικών γραφείων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων να παρέχουν πιστωτικά σημειώματα (voucher), αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων, στους πελάτες τους για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που ματαιώθηκαν λόγω του Covid-19 λήγει στις 31 Αυγούστου 2020, αντί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, όπως προβλεπόταν από την Π.Ν.Π. της 13.04.2020.
  Οι σχετικές διατάξεις της συγκεκριμένης Π.Ν.Π., πάντως, εξακολουθούν να ισχύουν για τα πιστωτικά σημειώματα που είχαν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 15.09.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4722/2020.
Previous Article FedHATTA: Μαζί σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα
Next Article Απαντήσεις με ορίζοντα

RELATED ARTICLES