ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν   &   Π Ο Λ Υ   Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο !

Στις 16 Απριλίου 2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισμός 679/2016 ή Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation).
Ο Κανονισμός αυτός θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται άμεσα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τη σχετική σύντομη εικονογραφημένη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με τον Κανονισμό GDPR καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες οι επιχειρήσεις, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου μας, οφείλουν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό και να προετοιμαστούν εγκαίρως.
Τα πρόστιμα για τυχόν μη συμμόρφωση μπορεί να φτάσουν έως και τα 20 εκατοµµύρια € ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της μη συμμορφούμενης επιχείρησης (όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο).
Όπως επισημαίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η προετοιμασία των επιχειρήσεων για τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Ενημέρωση – Ετοιμότητα (Ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για τις επερχόμενες μεταβολές. Κατανόηση από τα πρόσωπα-κλειδιά της επιχείρησης των συνεπειών από την αλλαγή στο νομικό πλαίσιο. Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία. Διαμόρφωση στρατηγικής αντιμετώπισης των κινδύνων με τεχνικά και οργανωτικά μέσα.)
  2. Καταγραφή επεξεργασιών (Ενδελεχής καταγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και μεταβιβάζονται, της επεξεργασίας τους που πραγματοποιείται, του σκοπού της και της σχετικής νομικής βάσης. Έλεγχος αν προκύπτει υποχρέωση καταγραφής αρχείων δραστηριοτήτων και διαρκής τήρησή τους, εφόσον απαιτείται.)
  3. Έλεγχος τήρησης της συμμόρφωσης (Συνεχής εξέταση αν κατά την επεξεργασία των δεδομένων τηρούνται οι αρχές που την καθιστούν νόμιμη και αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των υποκειμένων.)
  4. Έλεγχος συγκατάθεσης (Εξέταση των μεθόδων για την εξασφάλιση συγκατάθεσης για κάθε επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας, όταν η συγκατάθεση είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.)
  5. Αναθεώρηση πολιτικών προστασίας δεδομένων και διαδικασιών [Επικαιροποίηση των διαδικασιών για τον χειρισμό των αιτημάτων και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως ως προς τη διαγραφή δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) ή την παροχή τους σε αναγνώσιμο ηλεκτρονικό μορφότυπο (φορητότητα δεδομένων)].
  6. Εκτίμηση αντικτύπου (Εκτίμηση πιθανοτήτων επέλευσης κινδύνων και συνέπειες στα προσωπικά δεδομένα.)
  7. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [Εξέταση αν χρειάζεται ο ορισμός «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» (DPO).]
  8. Παραβιάσεις δεδομένων (Υιοθέτηση μεθόδων για την ανίχνευση, την καταγραφή και τη διερεύνηση περιστατικών παραβιάσεων. Διαδικασία για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων προς την Αρχή και προς τα Υποκείμενα.)
  9. Δραστηριότητα σε περισσότερα κράτη-μέλη (Στην περίπτωση αυτή πρέπει να οριστεί το κράτος της κύριας εγκατάστασης, η Αρχή του οποίου θα είναι η επικεφαλής εποπτική Αρχή για την επιχείρηση.)
  10. Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός ΕΕ (Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων και σε τρίτες χώρες, επιλογή του κατάλληλου μηχανισμού διαβίβασης).
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό GDPR μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η Ομοσπονδία, στην προσπάθειά της να συνδράμει τα τουριστικά γραφεία μέλη των Ενώσεών της στην πορεία για τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR, προσπαθεί να εξασφαλίσει για λογαριασμό τους την πλέον συμφέρουσα λύση για την ομαδική εκπαίδευσή τους στον Κανονισμό, αλλά και για την παροχή σε αυτά των ολοκληρωμένων τεχνικών, νομικών και οργανωτικών λύσεων που θα εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους προς τον GDPR, σε μία ανταγωνιστική τιμή.

Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο email: info@fedhatta.gr, μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 ποια τουριστικά γραφεία – μέλη σας ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την παραπάνω προσπάθεια, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις μας.

Previous Article Διαδικασία Αιτήσεων Visa για την Ελλάδα για Ιρανούς Πολίτες
Next Article Ο τουρισμός για άλλη μια φορά στις συμπληγάδες απεργιακών κινητοποιήσεων

RELATED ARTICLES