ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/16.10.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4766) επικαιροποιούνται οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Το βασικό σημείο που αλλάζει με την συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους που είναι υπόχρεοι να διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους νόσησης, έναντι αντιτίμου και με δική τους επιβάρυνση (2 φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις μεταφορές προσώπων), να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή με σχετικό αίτημά τους και με συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για τον μη εμβολιασμό τους.
Από την δημοσίευση της ΚΥΑ (16.10.2021) χορηγείται στους εργαζόμενους αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας εργαζόμενου κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων, η αποκλειστική προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών αρχίζει από την επάνοδό τους στην εργασία ή από την έναρξη παροχής της εργασίας τους, αντίστοιχα.
Κατά το χρονικό διάστημα της παραπάνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής και κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να υποχρεούνται στους διαγνωστικούς ελέγχους κανονικά.

Η ΚΥΑ προβλέπει ακόμη την παρακολούθηση και τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από πλευράς των εργαζομένων, στην οποία συμμετέχουν και οι εργοδότες με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρέχεται, την πρώτη εντός 10 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της ΚΥΑ και τις επόμενες σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται στη διαδικασία διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, στις συνέπειες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες, από τη μη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, στις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες της μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 της συγκεκριμένης ΚΥΑ.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 15 - 22/10/2021
Next Article Προετοιμασίες για το μεγάλο συνέδριο της ένωσης τουριστικών γραφείων της Γερμανίας - DRV

RELATED ARTICLES