ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Σας προωθούμε την υπ’ αρ. 3407/10.06.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Μεταξύ των επιχειρήσεων που δικαιούνται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης είναι τα τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων με μείωση κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019, στις οποίες μπορεί να αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης μέχρι ποσοστού 2,5%, προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα λειτουργίας της δραστηριότητάς τους.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη συγκεκριμένη Δράση περιγράφονται στην ως άνω Απόφαση, στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, που επισυνάπτεται σε αυτήν, και στα Παρατήματα της τελευταίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων γίνεται από την Τετάρτη 16.06.2021 και ώρα 10:00 μέχρι την Τετάρτη 29.09.2021 και ώρα 17:00.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση (σελ. 32) αναφέρονται και όλα τα σημεία όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά τη Δράση και την συμμετοχή τους σε αυτήν.

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα
για το χρονικό διάστημα 14/6 – 21/6/2021
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/11.06.2021 (ΦΕΚ Β 2505) με τις «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το χρονικό διάστημα από τις 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00, χωρίς αξιοσημείωτες αλλαγές από ό,τι ισχύει σήμερα.

 

Previous Article Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 14/6 – 21/6/2021
Next Article FedHATTA - FIAVET – Συνάντηση στο πλαίσιο ετήσιας διοργάνωσης

RELATED ARTICLES