Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.
Από το χρονικό αυτό σημείο και μετέπειτα θα πρέπει όλα τα τουριστικά γραφεία, ανεξαρτήτως μεγέθους και τοποθεσίας, να συμμορφωθούν με αυτόν, αφού όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR είναι εξαιρετικά υψηλά.
Λόγω του ότι, αν τα τουριστικά γραφεία επιλέξουν να κάνουν τη συμμόρφωση με μεμονωμένες αναθέσεις, ο χρόνος μέχρι τη συμμόρφωσή τους θα επιμηκυνθεί σημαντικά, αλλά και το κόστος θα είναι αρκετά υψηλό, η Ομοσπονδία FedHATTA ζήτησε και έλαβε προσφορές από διάφορες εταιρείες για την συλλογική ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος προσαρμογής των τουριστικών γραφείων μελών των Ενώσεων-μελών της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
Αφού τις μελέτησε και τις αξιολόγησε στο σύνολό τους, κατέληξε ότι η προσφορά της ένωσης εταιρειών BEE GROUP A.E. – “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τα περισσότερα εχέγγυα για την επιτυχημένη και έγκαιρη συμμόρφωση των τουριστικών γραφείων και είναι περισσότερο «ώριμη», από τεχνολογική άποψη, για να καλύψει τις (άμεσες και μελλοντικές) ανάγκες τους στον συγκεκριμένο τομέα.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την προσφορά της συγκεκριμένης ένωσης εταιρειών, εφόσον τα τουριστικά γραφεία μέλη των ενώσεων-μελών της FedHATTA ακολουθήσουν μαζικά τη συλλογική αυτή λύση, το κόστος για την συμμόρφωση του κάθε τουριστικού γραφείου θα διαμορφώνεται ως εξής: 

  • Για γραφεία με 1 έως 5 υπαλλήλους:  660 €
  • Για γραφεία με 6 έως 9 υπαλλήλους:  880 €
  • Για γραφεία με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους:  1.320 €

Η μεθοδολογία υλοποίησης για τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων γραφείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

  • ΦΑΣΗ 1:  Διαστασιοποίηση και σχεδιασμός υλοποίησης του έργου
  • ΦΑΣΗ 2:  Κατάρτιση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  • ΦΑΣΗ 3: Εντοπισμός και διαπίστωση αποκλίσεων από τον Κανονισμό
  • ΦΑΣΗ 4:  Κατάρτιση σχεδίου διορθωτικών μέτρων
  • ΦΑΣΗ 5:  Ολοκλήρωση – παράδοση του έργου

Σημείωση:
Οι ΦΑΣΕΙΣ 2 και 3 θα πραγματοποιηθούν κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-Compliance GDPR”, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://ecompliancegdpr.com/.
Προαιρετικά, για τα τουριστικά γραφεία που θα θελήσουν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή “e-Compliance GDPR” και μετά το πέρας της διαδικασίας συμμόρφωσης, το κόστος δικαιώματος χρήσης, τεχνικής υποστήριξης  και αναβαθμίσεων της εφαρμογής ανέρχεται σε 100 € / έτος, μετά το πρώτο έτος χρήσης της.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Ομοσπονδία FedHATTA καλεί τα τουριστικά γραφεία μέλη των Ενώσεων-μελών της να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30/05/2018, στο email:  info@fedhatta.gr ή στο fax: 210-9233307, για τη συμμετοχή τους στην συλλογική αυτή προσπάθεια, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και οικονομική συμμόρφωσή τους προς τον Κανονισμό GDPR, στέλνοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αγγελική Ροσολάτου στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9223522 (εσωτ. 104)

Previous Article Πρωτοβουλίες για ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν
Next Article Εκπαιδευτική συνάντηση με σπουδαστές του ΙΕΚ Ακαδημίας Πλάτωνος

RELATED ARTICLES