ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Νέος Νόμος 4781/2021 (ΦΕΚ Α 31/28.02.2021)
 • Άρθρο 480 : Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

  Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία σε κάθε αξιόγραφο.

  Στην διάταξη προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που θεωρούνται πληγείσες για την εφαρμογή της, ενώ με Υπουργική Απόφαση θα οριστούν οι ΚΑΔ τους οποίους αφορά η διάταξη και οι άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

  Αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

 • Άρθρο 481 : Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία

  Για το θέμα σας ενημερώσαμε ήδη το Σάββατο 27.02.2021.
  Αυτή είναι η επίσημη θεσμοθέτηση της μείωσης των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία για το 2021.

 

 • Άρθρο 482 : Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών

  Όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου, τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγούνται ως αποζημίωση,  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) όπως ισχύει, (μεταξύ άλλων) στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία και τουριστικά τρένα, είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 • Άρθρο 486 :Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

  Το άρθρο αφορά παράταση της κάλυψης εργοδοτικών εισφορών δικαιούχων επιχειρήσεων από τις 31.12.2020 έως τις 31.03.2021.

Previous Article Παράταση της δυνατότητας προσωρινής κατάθεσης άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων
Next Article Ενοίκια Ιανουαρίου / Επιστρεπτέα προκαταβολή Ιανουαρίου

RELATED ARTICLES