ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στον πρόσφατο Ν. 4778/2021 του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα, τα οποία ενδιαφέρουν και τα τουριστικά γραφεία:

 • Άρθρο 31 : Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

  Στους μήνες απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος προστίθεται και ο Μάρτιος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα προσδιοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

 • Άρθρο 37 : Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

  Πρόκειται για το επίμαχο άρθρο, όπου με επίμονο και συντονισμένο τρόπο η Ομοσπονδία μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιληφθούν και τα τουριστικά γραφεία, τα οποία είναι δωδεκάμηνης λειτουργίας και έχουν πληγεί από την πανδημία περισσότερο και από τα τουριστικά καταλύματα. Προς το παρόν τουλάχιστον, και για λόγους που μας διαφεύγουν, δεν εισακουστήκαμε από την Πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση της ικανοποίησης του συγκεκριμένου δίκαιου αιτήματός μας θα συνεχιστεί.

 • Άρθρο 40 : Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η παράταση, προς το παρόν, εκτείνεται μέχρι τις 31.03.2021. Με κοινή υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

 • Άρθρο 41 : Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020

  Η παράταση εκτείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.03.2021, με προοπτική να συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα ο κλάδος στον οποίο ανήκει η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση πλήττεται από την πανδημία. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης.

 • Άρθρο 43 : Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

  Η έκτακτη αυτή αποζημίωση αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι προβλέπονται από τη συγκεκριμένη διάταξη, ενώ οι περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή της θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

 • Άρθρο 44 : Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

  Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ασφαλιστικές αυτές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.

  Οι σχετικές λεπτομέρειες περιγράφονται στη διάταξη.

  Περαιτέρω λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Previous Article Νέα νομοθετήματα
Next Article Διαμαρτυρία για Τροπολογία «Επιδότηση Ασφαλιστικών Εισφορών καταλυμάτων 12μηνης λειτουργίας»

RELATED ARTICLES