Στο πλαίσιο της συνεργασίας FEDHATTA & OMΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προστέθηκαν στο <FED HATTA-NATIONAL BANK PACK> και υπηρεσίες χρηματοδότησης προς τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης όπως ΕΣΠΑ, COSME, ANΑΠΤΥΞΙΑΚΑ κ.α..

Για τα μέλη και τους συνεργάτες της FEDHATTA, η Εθνική Τράπεζά εφαρμόζει μία απλοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων.

Όσον αφορά τα αιτήματα έκδοσης επιστολών έγκρισης δανείου, αυτά εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία για την αξιολόγηση δανείων αυτής της μορφής.

Η Εθνική Τράπεζα για τα μέλη και τους συνεργάτες της FEDHATTA, καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα ανωτέρω προγράμματα, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής, με ή χωρίς τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων  (εφόσον γίνει χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό του Προγράμματος, όσον αφορά τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων και τις λοιπές προϋποθέσεις).
  • Χρηματοδότηση με βραχυπρόθεσμο δανεισμό έναντι της Δημόσιας Επιχορήγησης  (με εκχώρηση αυτής, πλην τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής).
  • Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών λήψης προκαταβολής της Δημόσιας Επιχορήγησης  (έως το 40% της εγκεκριμένης Δημόσιας Επιχορήγησης).

Για την ένταξή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ένταξης και συνεργασίας και προωθήστε την στο info@fedhatta.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Previous Article 90 χρόνια ΗΑΤΤΑ
Next Article Φόρος Διαμονής

RELATED ARTICLES