Σε συνέχεια ερωτημάτων συναδέλφων, υπενθυμίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4387/2016  (άρθρο 97 §1) από 01/06/2019, οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών μειώνονται κατά 0,25%  και συνεπώς οι συνολικές κρατήσεις των εργαζομένων διαμορφώνονται στο 15,75% και των εργοδοτών 24,81%.

Η παραπάνω διάταξη αφορά τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία και τους ξεναγούς. Επομένως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έκδοση των αποδείξεων των ξεναγών.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι  «…Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.»

Previous Article Προσοχή στα καλοκαιρινά σας ταξίδια
Next Article Ένα ακόμη βήμα για την κινεζική αγορά

RELATED ARTICLES